Yoga som Medicin

Vad är MediYoga?

MediYoga är en svenskutvecklad yogaform framtaget vid MediYoga Institutet i Stockholm. Den är baserad på en kombination av mångtusenårig yogatradition, erfarenheter från modern svensk forskning på våra främsta forskningsinstitutioner och storskalig verksamhet på hundratals svenska arbetsplatser sedan mitten på 1990-talet.

MediYoga är väl utprövad, den används idag på mer än 115 sjukhus och vårdcentraler i Sverige och Norge, bl.a till patienter med förmaks-flimmer och hjärtsvikt, högt blodtryck, cancer, inom psykiatrin, vid ångest och depression, mot sömnsvårigheter och andra olika stressrelaterade problem, vid ätstörningar, inom geriatriken, den palliativa vården och vid olika former av smärtproblematik.

Unik Yogaform

MediYoga som metod

Recept

MediYogan utgår från recept vilket innebär att yogapassen har en tydlig struktur och innehåll. Med respekt för att all träning har potential att skapa balans och att felaktig träning kan skapa obalans så utgår MediYogan från ett tydligt recept. Struktur och guidning i hur verktygen används är av stor vikt för att optimera effekterna och den grundläggande balansen.

Ingredienser

De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen.

Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Oavsett erfarenhet, nybörjare som erfaren utövare är andningen central och den funktion som styr övriga delar.

Dosering

Kärnan i den tantriska traditionen är förståelsen för hur repetition påverkar, fysiskt och psykiskt. MediYoga är inget quick-fix utan en metod som kräver kontinuerligt utövande för bästa effekt.

Vi vet från både erfarenhet och forskning att för att åstadkomma en förändring både mentalt och fysiskt är det viktigare att få till en daglig kontinuerlig träning i liten dos än en större dos någon gång då och då. Utifrån tillstånd och bakgrund har vi alla olika förutsättningar för vilken dos av träning och nivå vi klarar av. Att hitta rätt nivå och balans i träningen under tid är avgörande för att uppnå ett gott resultat.

 • Andning

 • Ögonposition

 • Ljud

 • Kroppsposition

 • Kroppsrörelse

Kvalitet

Alla utbildade MediYoga instruktörer, lärare och terapeuter är tränade i att förmedla och undervisa MediYoga utifrån denna grund med största respekt för patientsäkerhet och kvalitet.

Källa: Mediyoga.se

Vad är PAS - Det osynliga våldet

Pas

Vad är alienation ?

Det var Richard A. Gardner som i mitten på 80-talet utvecklade teorin om Parental Alienation Syndrome. Gardner arbetade ideellt på Colombia University och försörjde sig som expertvittne åt pappor i juridiska tvister om vårdnad och umgänge. Som ett led i sin yrkesutövning utvecklade Gardner teorin om Parental Alienation Syndrom. Teorin förespråkas än idag av amerikanska Men's Right Activism och i Sverige är det framförallt papparättsrörelsen och jämställdismen som aktivt arbetar för att PAS ska erkännas som psykiatrisk diagnos och därigenom kunna användas som bedömningsgrund i vårdnadstvister samt i socialtjänstens vårdnadsutredningar.

Vad innebär PAS?

PAS står för Parental Alienation Syndrome. På svenska används föräldraalienering, otilllbörig föräldrapåverkan eller "mammapåverkan". Enligt teorin är PAS en sjukdom som drabbar barn när en förälder (oftast mamman) manipulerar och hjärntvättar barnen till att ta avstånd från den andre föräldern (som vanligtvis beskrivs som pappan). Bland annat ska barnet uttrycka sig negativt kring den alienerade föräldern, inte verka tveksam, hävda att hen uttrycker sin egen vilja och förnekar att ha blivit påverkad att berätta om övergrepp.

PAS påstås gestaltas som ett kluster av åtta nedanstående symptom. Gardner menade att PAS är en enkel diagnos att ställa eftersom den bakomliggande orsaken är den ena förälderns svartmålning av en alienerande förälder:

 1. Förtalskampanj
 2. Svaga, absurda eller lättsinniga rationaliseringar för avståndstagande
 3. Brist på ambivalens
 4. Det "oberoende-tänkare" fenomenet
 5. Reflexivt stöd för den alienerande föräldern i föräldrakonflikten
 6. Avsaknad av skuld över grymhet och/eller utnyttjande av den alienerade föräldern
 7. Förekomsten av upplånade scenarier
 8. Spridning av fientligheten till vänner och/eller släkt till den alienerade föräldern

Enligt Gardner är falska anklagelser av fysiska och sexuella övergrepp en vanlig spin-off av PAS. Han och papparättsrörelsen menade att kvinnor och mammor gör falska våld- och övergreppsanmälningar som ett sätt att skaffa sig ett övertag i vårdnadstvisten.

Behandlingen för barn som lider av allvarliga fall av PAS innebär att barnet bör flyttas till den förälder som barnet tagit avstånd ifrån, som ett sätt att "avprogrammeras". 

Föräldraalienation beskrivs i sin ursprungsform som könsneutral, alltså kan både mammor och pappor bli utsatta enligt teorin. 

Barnets bästa?

Enligt svensk lag ska barnets bästa vara vägledande i en vårdnadstvist. Vad som anses vara barnets bästa är en balansgång mellan rätten till familjeliv och samhällets skyldighet att skydda barn från att växa upp utan våld och övergrepp. Sedan 1991 delas vårdnaden per automatik mellan de båda vårdnadshavarna vid en seperation eller skilsmässa. De allra flesta klarar sedan av att dela upp umgänge och vårdnad själva men om någon förälder motsätter sig gemensam vårdnad, det vanligaste är att mammor gör det på grund av våld hon eller barnen blivit utsatta för, ska istället socialtjänst och domstolen utreda vad det bästa för barnet är.

Ett grundläggande problem PAS är att det strider mot barns rätt att komma till tals och bli lyssnade på i vårdnadstvister. .

Källa: Politism.seJag är mamma så detta drabbar även oss kvinnor, jag är mamma till 4 flickor som 3 utav dessa sakta men säkert drivits bort från mig.

När min minsta flicka försvann, endast 9 år gammal då hade jag ensam vårdnad och hon hade levt tillsammans med min nuvarande man och sin ena stora syster nästan på fulltid, bortsätt från umgänges helgerna som jag alltid såg till att det hade med sin pappa.

Efter en semester vistelse för tre år sedan, sommaren 2015 så lyckade han på 14 dagar få henne att " hata mig och sin bonus pappa" fick henne att lämna sin älskade storasyster och hon hölls borta ifrån mig/ oss i över 1 år.

9 år gammal, kan ni tänka Er...... hon säger : jag hatar dig mamma... jag mår illa när jag ser dig! 

14 dagar tidigare var jag hennes bästa mamma. Hon älskade som de flesta 9 åringar både mamma o sin pappa.

Jag ville bara lägga mig ner och dö..... det var min tredje flicka jag förlorade kontakten med på 7 år, syskonen splittrades..... sorgen var enorm.Nedanstående text är hämtad från.

Källa: pappamanualen.se

Tänk dig att du under resans gång börjar höra ditt älskade barn förändras i både attityd och beteende. Det börjar till en början med små ord och fraser som; "jag vill ha en ny pappa", för att sedan växa och bli spontana avståndstaganden i ord som "jag vill inte träffa pappa". Slutligen det ultimata dråpslaget där barnet till både ord och attityd verkligen menar vad den säger; "Jag hatar pappa och vill aldrig mer träffa honom..."

PAS - "Parental Alienation Syndrome" (Sv.: föräldraförfrämligande), är kanske det vidrigaste och mest avskyvärda handling som föräldern som barnet bor med kan använda. Tyvärr är det nog vanligare än vad vi vill tro.

Boföräldern verkar aktivt för att påverka barnets vilja att ta avstånd från den andra föräldern. - Målet är enkelt: Att radera den andra från kartan!

PAS anses vara vanligt förekommande vid konfliktfyllda separationer och under vårdnadstvister. Störst effekt får detta när barnets ord väger tungt som när socialtjänsten gör en "bo- och vårdnadsutredning" men också i den dagliga opinionsbildningen bland gemensamma vänner och bekanta.

Nedbrytningsprocessen mot barnet görs under en längre period och underlättas av att barnet vid tidpunkten i regel står i stark beroendeställning till boföräldern. - Vem vågar sätta emot sin förälder?

Desto yngre barnet är, desto enklare är de att bli manipulerad av boföräldern. Bandet och relationer med dina barn innan separationen är viktiga. Men ännu viktigare blir det efter, (även om barnet inte bor stadigvarande med dig).
Här kommer din historik med barnen vara avgörande huruvida PAS-processen blir svår samt påverka hur lång tid det kommer att ta för att nå önskad effekt. - Tid som du behöver för att både upptäcka och hinna vidta åtgärder.

Kunskapen om detta beteende och dess förödande konsekvens är förlegad hos både socialkontor och domstolar såboföräldern har mycket att vinna om denna lyckas.

Belöningen blir att boföräldern i regel får enskild vårdnad, och till motsats av vad som egentligen behövs, minskat umgänge för den andra förälden med sitt barn. (Det brukar vara oss pappor som blir drabbade...)

PAS är psykisk misshandel av barn och det är också i strid med lagen (FB 6 kap 15§) där boföräldern oftast bär ansvaret!

KAN VI FÖRHINDRA UPPKOMSTEN AV PAS?
Svaret är tyvärr nej eftersom handlingen bottnar i en emotionell
(och ofta destruktiv) handling, där övertygelsen från utövaren är att den gör vad som är bäst för barnet, och sig själv.
- Spelet sker när den andra föräldern inte har insyn och inte är närvarande.

Vi vill gärna tro att med god kommunikation så kan vi lösa alla problem och det kan vi säkert. När kommunikationen inte längre sker på lika villkor och ambitionen inte längre är att sträva åt samma håll, så uppstår problemen.

ATT HANTERAR OCH FÖREBYGGA RISKEN FÖR PAS
De första tecknarna till PAS kommer när "vi-känslan" övergår och blir
"min-känsla". Barnen är inte längre "gemensamma" och den historik som man byggt upp tillsammans börjar tappa värde. En övertro på "sin" suveränitet där den andra föräldernplötsligt blir mindre värd.

Dagens tekniska utveckling har skapat gynnsamma förhållanden för oss att dokumentera vår framfart. Det kanske viktigaste rutinerna du kan skapa är att med jämna mellanrum spela in ditt förhållande med dina barn.
Viktigt att du själv medverkar vid varje inspelning för då bryter du inte mot någon lag och kan arbeta både förebyggande och avslöja ev. uppkomst av PAS från den andra förälden. Inför domare är det också ett ypperligt bevis på vilken fin relation du har till dina barn.
PAS tar sig utryck i en ökad ovilja från barnets sida att vilja prata med dig eller att träffa dig. Genom att kunna uppvisa ett förändrat beteendemönster på ditt barn så blir det lättare i rättsak att hävda PAS.

 1. Alla moderna mobiler har "ljudinspelning".
  - Börja spela in Ert umgänge och telefonsamtal med barnen redan från början när relationen fortfarande är bra.
  Dessa ljudinspelningar daterar du och sparar på ett tryggt ställe som ev. bevis för "hur det har sett ut".
 2. Etablera fasta Telefontider (redan från start).
  Fasta rutiner avseende dagar och tider då du ringer
  (Notera då DU ringer) för att prata med barnen. Oavsett om barnen är hos dig, eller hos den andra föräldern så har ni samma dagar och tider... Kom överrens om att "kan man inte på avsatt tid" så ringer barnet så snart det går, eller dagen efter.
  Dessa rutiner (även om samtalet ibland bara är någon minut) kommer att ge barnet en trygghet och återspegla med tiden ev. förändringar i barnets humör och attityd.
  - Spelar in!
  Motivation till detta är naturligtvis "att det underlättar för barnen med fasta rutiner"...
 3. Sprid informationen om PAS - Be alla titta på nedan filmer!
  Till alla du vet behöver känna till detta, till alla sociala myndigheter du kommer i kontakt med och framför allt till domare och din jurist.
  - Referera gärna till denna sida.
  - Kopiera denna PDF om PAS och maila till kung och fosterland...

Ett barn med tidigare sund och god relation till sin pappa eller mamma kan aldrig beskyllas för "fri vilja" om den plötsligt börjar ändra attityd, det kommer alltid från en vuxen människas påverkan.
Desto yngre - större beroendeställning -lättare att påverka!

"Ulf Andersson, grundare till PappaRättsGruppen, skickade ett par länkar i PAS-frågan och menade att Sverige ligger fortfarande långt bakom med stor okunskap och ignorans i ämnet. De flesta pappor som han kommit i kontakt med har i olika former sett både socialsekreterare och mammor använda PAS som ett smutsigt verktyg att avleda barnens vilja att träffa sin pappa."


Källa: pappamanualen.se

GÅ gärna in och läs om härskarteknik.

Till ER som känner igen ER !! Ge aldrig upp, sanningen och Er kärlek till era barn vinner alltid.

Bästa vapnet: SJÄLVKÄRLEK  ta hand om dig själv, visa ditt barn hur man ska leva och om du någon gång få kontakt , ett samtal eller sms... omfamna det och bekräfta dem. Lägg aldrig någon skuld på dem. ÄLSKA villkorslöst och vet med dig att TÅLAMOD och TILLIT för en ny innebörd.

Dina barn är bara till låns, Er tid kommer.... den har bara skjutits fram lite.

Skicka ljus och kärlek till de som skadar dig / Er.

Sök upp närmaste Yogastudio som har MEDIYOGA, det har räddat mig från att helt gå under.

namaste``

Ann-Loou